Organisatie

Zoals het hoort bij een Scoutingvereniging, zijn de jeugdleden het belangrijkst bij ons. Ook bij de Achille Ratti is de organisatie dus afgestemd op de beleveniswereld van de kinderen. We gebruiken daarbij zoveel mogelijk de richtlijnen van Scouting Nederland. 

Speltakken

We hebben "jeugd"-leden vanaf 5 jaar. Logisch dus dat deze niet allemaal bij elkaar zitten. Alle leden zijn onderverdeeld in zogenaamde Speltakken. Bij de Achille Ratti kennen we er vijf, te weten:

(de leeftijden zijn een richtlijn)

In totaal omvat het aantal leden in deze speltakken zo'n 75 leden. Vanaf de Bevers naar de Stam neemt de zelfstandigheid van de leden steeds verder toe en neemt de leiding een steeds kleinere rol op zich. Wil je meer weten over een specifieke speltak, neem dan een kijkje op de eigen speltak-pagina op deze site.

Leiding & Speltakraad

Iedere speltak heeft zijn leidingteam. Alle leidinggevenden vormen samen, aangevuld met contactpersonen van de Stam en de Explorers, de Speltakraad. Bij de Speltakraad ziijn ook de Groepsbegeleider en de Groepssecretaris aanwezig, zijn zitten de Speltakraad voor. De Speltakraad kan externe personen uitnodigen.

De Speltakraad vergadert ongeveer eenmaal in de zes weken. Zij beslist over alles wat de directe programma's van de speltakken aangaat: doen we mee aan carnaval, wie regelt het zomerkamp, etc. etc.

Groepsraad & Groepsbestuur

Behalve de speltakraad kennen we ook de Groepsraad, dit is het hoogste orgaan van de vereniging, alle beslissingen over het scoutingspel en het groepsbeleid worden dan ook in deze raad genomen. 

In de Groepsraad zitten alle leidinggevenden, alle functionarissen binnen de vereniging, de leden van het groepsbestuur een vertegenwoordiger van de Stam en vertegenwoordigers van de jongere speltakken. Die laatste groep wordt vertegenwoordigd  - één per speltak - door hun wettelijke vertegenwoordigers (de ouders dus).  

De Groepsraad benoemt een Groepsbestuur, dit bestaat uit een groepssecretaris, een groepsbegeleider, de groepspenningmeester en de groepsvoorzitter. 

Het Groepsbestuur fungeert als dagelijks bestuur van de hele groep. Beslissingen die op korte termijn moeten worden genomen worden door dit bestuur genomen. Wel moet het Groepsbestuur altijd verantwoording afleggen aan de Groepsraad. 

De Groepsraad is gemachtigd om taken uit te besteden aan derden. Binnen de Ratti hebben we bijvoorbeeld besloten om de contributie-inning uit te besteden aan de Stichting Achille Ratti. Wel blijft de Groepsraad verantwoordelijk voor een goede financiële verslaglegging en het bepalen van de hoogte van de contributie.

Stichtingsbestuur

Het beheer van het vermogen – zowel financieel als goederen - van de groep wordt gedaan door het Stichtingsbestuur. Dit bestuur zorgt er voor dat het gebouw wordt onderhouden, de subsidies en contributie op tijd binnenkomen, etc. etc. Het Stichtingsbestuur bestaat uit maximaal zeven leden waaronder een voorzitter en een penningmeester. Statutair is vastgelegd dat minimaal de helft plus één van het aantal leden uit de Groepsraad moet komen. Binnen onze vereniging is bepaald dat het gehele Groepsbestuur lid van het Stichtingsbestuur is, waarmee aan die eis wordt voldaan. Naast deze leden kan het Stichtingsbestuur worden uitgebreid met externe deskundigen. De ‘extra’ leden kunnen zowel voor langere tijd als voor projecten aan het Stichtingsbestuur worden toegevoegd.

In de statuten van de stichting is opgenomen dat de belangrijkste taak van de stichting is het mogelijk maken van het Scoutingspel voor de Vereniging. Verder zijn in diezelfde statuten allerlei regels opgelegd om te voorkomen dat het belang van de vereniging Achille Ratti wordt geschaad.

Leden

Alle leden en officiële functionarissen die lid zijn van de Vereniging Achille Ratti zijn tevens lid van de vereniging Scouting Nederland. En zijn gedwongen aan de verplichtingen voortkomend uit dat lidmaatschap te voldoen.

Ouders

De ouders kunnen als wettelijke vertegenwoordiger van de jeugdleden (onder de 18 jaar) lid zijn van de Groepsraad. Ze praten daar mee over het beleid en de uitvoering van dat beleid door de vereniging. Als ouders lid willen worden van de Groepsraad dan moeten zij zelf hiertoe het initiatief toe nemen. Per speltak mag er één ouder in de groepsraad zitting nemen. Deze ouder wordt benoemd als speltakvertegenwoordiger. Op het moment dat zijn/haar kind van speltak verandert dan vervalt daarmee het lidmaatschap van de desbetreffende ouder.

Behalve in de Groepsraad kunnen ouders op persoonlijke titel lid van het stichtingsbestuur en/of leidinggevende van één van de speltakken. Verder doen zowel de stichting als de speltakken regelmatig een beroep op de ouders om te helpen bij activiteiten. Dit kan zijn hulp bij een opkomst, maar ook het meehelpen bij de kerstbakkenactie of collecteren voor Jantje Beton. Zonder de ouders is het onmogelijk om de Achille Ratti-groep draaiende te houden.

Andere functies

Naast de leidinggevenden en bestuurders kennen we nog een heleboel functies en taken die er voor zorgen dat onze jeugdleden het scoutingspel kunnen spelen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld (materiaal)beheerders, een webmaster, de redactie van de nieuwsbrief, de jantje-beton commissie of de kerstbakkenactie commissie.

De functies worden bekleed door - vaak wat - oudere leden, soms naast een leidinggevende functie maar vaak ook los van de leiding of door ouders of externen. Deze functies vallen onder verantwoordelijkheid van hetzij de Groepsraad, hetzij het Stichtingsbestuur, hetzij beide.

Binnenkort

vr 14 juni 19:00 - 21:00
Scouts : Dobber bouwen
vr 14 juni 19:30 - 21:30
Explorers : Waterskieen
za 15 juni 10:45 - 15:00
Welpen : Jungle dag
vr 21 juni 19:00 - 20:30
Welpen : De Generaal
vr 21 juni 19:00 - 21:00
Scouts : Dobber testen
vr 21 juni 19:30 - 21:30
Explorers : Zwemmen
speltakteken stam
(5 - 7 jaar)  (7 - 10 jaar) (10-14 jaar) (14-18 jaar) (vanaf 18 jaar)